WIELE DOŚWIADCZEŃ

Jeśli po dokonaniu wielu doświadczeń dotyczących wydarzeń pew­nego typu zaobserwujemy, że pewne rzeczy stale się wydarzają, to me­todą indukcji formułujemy uogólnienie. Na przykład, jeśli trzymamy piłkę w powietrzu, a następnie ją puścimy, piłka upadnie. Jeśli trzyma­my w powietrzu monetę, którą puścimy, moneta upadnie. Tego typu działania wykonywaliśmy w naszym życiu tysiące razy. Za każdym ra­zem, kiedy puszczamy z ręki przedmiot, spada on na ziemię. W wyniku tego już dawno doszliśmy metodą indukcji do wniosku (podobnie jak wiele innych osób), że „przedmiot puszczony z ręki spada na ziemię”. To uogólnienie jest uznane za fakt.