WAŻNA ROLA W ROZUMOWANIU

Ważną rolę w rozumowaniu Marka odegrała jego kreatywna wy­obraźnia, dzięki której umysł szybko tworzy idee mogące doprowadzić do rozwiązania problemu. Mama posłużyła się nią, aby postawić hipo­tezę, że cała sytuacja wynikła z przeciążenia linii przez grzejnik i kom­puter włączone w tym samym czasie. Mechanik posługuje się podobnym tokiem rozumowania, kiedy pró­buje naprawić samochód, który nie chce zapalić. Może brakuje benzy­ny? Może układ zapłonowy nie dostarcza iskry do świec? Może roz­dzielacz zapłonu jest wilgotny? Może gaźnik nie działa? Może przewo­dy paliwowe są zatkane? Może akumulator jest rozładowany? Na pod­stawie uogólnień zgromadzonych w pamięci mechanik formułuje hipo­tezy dotyczące przyczyn awarii. Następnie przeprowadza wiele testów, z których każdy ma mu dostarczyć danych będących podstawą do wy- dedukowania, dlaczego silnik nie chce zapalić. Kiedy już pozna powód, będzie mógł wydedukować, jakie działania należy podjąć, aby napra­wić samochód.