WNIOSKOWANIE

Słowo wnioskowanie oznacza, że aby dojść do wniosku, użyto rozumowania, podczas gdy słowo ocena sugeruje, że złożone fakty zostały starannie ocenione, na przykład tak, jak to się dzieje w sądzie. Słowo decyzja, podobnie jak ocena, jest często używa­ne, kiedy fakty mają złożony charakter. Słowo ustalić jest często uży­wane w znaczeniu „dojść do wniosku”, na przykład: „Ustaliłem, że Sue chce zostać pielęgniarką”. Innym słowem często używanym w rozumowaniu jest słowo pocią­gać. Znaczy ono, że fakty (lub uogólnienia) prowadzą logicznie do da­nego wniosku lub oceny. Detektyw może wywnioskować z danego zbioru faktów, że podejrzany jest winny dokonania przestępstwa. Fakty impli­kują, że tak właśnie jest.