DOKONYWANIE UOGÓLNIEŃ

Bezpośrednio wiedzę o świecie zdobywamy jedynie przez zmysły: wzrok, słuch, dotyk, zapach i smak. Informacje gromadzone są w na­szej pamięci, zapisywane w książkach i komputerach. Później przypo­minamy sobie pewne fakty, odszukujemy je w książkach czy w kompu­terach, używamy ich w obliczeniach i przy tworzeniu teorii. Przeanali­zujmy tu prostą sytuację, w której otrzymaliśmy nową informację przez wnioskowanie z wiedzy uzyskanej za pośrednictwem zmysłów:Fakt 1. Dom A w mojej dzielnicy jest prostopadłościenny.Fakt 2. Dom B w mojej dzielnicy jest prostopadłościenny.Fakt 3. Wszystkie domy w mojej dzielnicy są prostopadłościenne.Fakt 4. Wszystkie domy w mojej okolicy są prostopadłościenne. Czy poprawny jest wniosek, że wszystkie w ogóle domy są prosto­padłościenne? W naszym przykładzie zbierano poszczególne fakty do­tyczące domów w dzielnicy i w szerszej okolicy.