ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE

W przeciwieństwie do rozumowania indukcyjnego, które jest oparte na obserwacjach, rozumowanie dedukcyjne oparte jest na stwierdzeniach nazywanych przesłankami, które mogą być prawdziwe lub nie. Mogą one być pewnymi hipotezami (opartymi częściowo na faktach), stwier­dzeniami czysto spekulatywnymi lub stwierdzeniami matematycznymi dowołnego rodzaju.Rozważmy następujący przykład prostego rozumowania dedukcyj­nego, zwanego sylogizmem.Przesłanka 1: Kruk jest ptakiem.Przesłanka 2: Ptak to zwierzę mające skrzydła i pióra.Wniosek: A zatem kruk to zwierzę mające skrzydła i pióra.Pierwsze dwa stwierdzenia, czyli przesłanki, dostarczają informa­cji, na podstawie których można dokonać logicznej dedukcji. Z przesła­nek dedukujemy trzecie stwierdzenie, zwane wnioskiem, które stanowi końcowy efekt procesu logicznego rozumowania. Wniosek ten może zawierać zupełnie nową informację. Na przykład, może się zdarzyć, że nigdy nie słyszeliśmy o kruku i nie wiemy, że ma skrzydła i pióra. Jeśli jednak dowiemy się, że kruk jest ptakiem, i że ptak jest zwierzęciem mającym skrzydła i pióra, możemy z tego wywnioskować — nawet jeśli nigdy nie widzieliśmy kruka — że ma on skrzydła i pióra.