ROZUMOWANIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Większość rozumowań opiera się na indukcji i dedukcji. W drodze ro­zumowań indukcyjnych formułujemy zdania ogólne, a następnie stosu­jemy je do nowych sytuacji dzięki rozumowaniom dedukcyjnym. Jed­nak inne funkcje umysłu są również ważne. Na przykład, gdyby nie pamięć, nie bylibyśmy w stanie przechować w naszych umysłach żad­nych informacji. Tym samym nie bylibyśmy w stanie z nich później skorzystać, Inna podstawowa zdolność mogłaby być nazwana „kreatyw­ną wyobraźnią” lub — być może — „intuicją”. Każdy z nas doświad­czy! takich chwil, kiedy ni stąd, ni zowąd w naszym umyśle pojawia się nagle rozwiązanie problemu.Zobaczmy, w jaki sposób te różne zdolności umysłowe współdzia­łają w rozwiązywaniu następującego problemu z życia:Chmury stopniowo gęstniały i zaczął padać deszcz. Mark, czytają­cy książkę na kanapie w salonie, sięgnął do stojącej nieopodal lampy i nacisnął włącznik.