CZŁONKOWIE SPOŁECZNOŚCI

Ponadto coś, co członkowi jednej społeczności może wydawać się „hałaśliwe i prostackie”, dla kogoś należącego do innej społecz­ności może być całkowicie normalne, a nawet serdeczne i przyja­cielskie.Użycie wyrażenia „hałaśliwe i prostackie” wskazuje na różnice kul­turowe. Każdy z nas wyrasta w pewnej społeczności i przyswaja sobie normy tej społeczności. Uznajemy podobne kryteria głośnego bądź ci­chego mówienia, „trzymania się na dystans”, stawiania bezpośrednich pytań czy uznawania tego za niegrzeczne. Te normy stosujemy następ­nie w naszym życiu.Z tego powodu określenia takie jak „hałaśliwe i prostackie zacho­wanie” są subiektywne. Ich rozumienie zależne jest od środowiska, w jakim wychowała się dana osoba. Stwierdzenie, że Willigowie są hała­śliwi i prostaccy, oczywiste dla jednej osoby, może być przez inne uwa­żane za uprzedzenie. Takie stronnicze oceny są głównym powodem kon­fliktów w świecie. Ten ważny problem dyskutowany jest w rozdziale 9., dotyczącym stereotypów i uprzedzeń.