ELEMENTY ROZUMOWANIA

W jaki sposób w tej sytuacji występują indukcyjne i dedukcyjne elementy rozumowania? Wystąpiły tu wszystkie elementy tych rozu­mowań, jednak w formie ukrytej — ludzie w życiu codziennym rozu­mują bardzo szybko. Rozumowania indukcyjne leżą u podstaw twier­dzeń ogólnych dotyczących elektryczności, którymi posłużyli się Mark, mama i tata dla rozwiązania problemu. Zbierali oni fakty na podstawie osobistych obserwacji, słuchania innych, lekcji w szkole czy lektur. Te fakty zostały zgromadzone w ich pamięci, gotowe do „wywołania” i użycia w razie potrzeby. Rozumowanie dedukcyjne było użyte w każ­dym z testów (małych eksperymentów), które przeprowadził Mark. Wiedział on na przykład, że prąd elektryczny nie płynie, kiedy prze­rwany jest obwód (bądź to w przewodach, bądź w żarówce).