PEWNE TECHNIKI

Pewne techniki pomagają nam w analizowaniu zdań i zmienianiu słów tak, aby stały się one bardziej precyzyjne.  Postaw pytania dotyczące niejasnych szczegółów analizowanej wypowiedzi. Na przykład: czy prędkość może być większa niż czas? Czy stwierdzenie to dotyczy wszystkich konkurencji na zawodach lekkoatletycznych? Odpowiedz na te pytania. W rozważaniu, czy dane stwierdzenie . jest prawdziwe, pomocne bywa przeanalizowanie szczególnych przy­padków. Na przykład, czy stwierdzenie dotyczące biegów dotyczy tak­że skoku o tyczce, rzutu dyskiem czy skoku w dal? Zmodyfikuj stwierdzenie tak, aby jasno wynikały z niego odpo­wiedzi na postawione przez ciebie pytania.Zauważ, jak te techniki można zastosować do poprawienia następu­jącego zdania: „Największy problem, jaki mają uczniowie w szkole, jest dostanie się na studia, i w jaki sposób dostać się na studia, które się najpierw wybierze”.   Czy ten szczególny problem jest „największym” problemem wszystkich uczniów danej szkoły? Czy dostanie się na studia jest pro­blemem dla kogoś, kto nie ma zamiaru iść na studia?^