W MIARĘ ZDOBYWANIA NOWEJ WIEDZY

Takie abstrakcyjne terminy nie reprezentują rzeczywistych obiek­tów, ale jakości lub treści myślowe, których nie możemy obserwować bezpośrednio zmysłami. Jak wygląda „wolność”? Jak smakuje „spra­wiedliwość”? Jaka jest w dotyku „ekologia”? Jak pachnie „wolność”? Na abstrakcyjny charakter pojęcia „demokracja” wskazuje fakt, że lu­dzie w różnych krajach rozumieją ją w różny sposób. Czym ona jest dla białego, a czym dla czarnego mieszkańca RPA? Albo w Meksyku, Sta­nach Zjednoczonych, Rosji, Polsce, Etiopii czy Tybecie?W miarę zdobywania nowej wiedzy ludzie posługują się coraz więk­szą liczbą abstrakcyjnych terminów w swojej pracy, codziennych roz­mowach i rozumowaniach. Naukowcy zdają sobie sprawę z wagi pra­widłowego używania terminów w rozumowaniach; dokładają wszel­kich starań, aby precyzyjnie je definiować. Problemowi ustalenia po­prawnych definicji i zmian terminologicznych, koniecznych ze wzglę­du na postęp wiedzy, poświęcone są międzynarodowe konferencje.