SŁOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

To cud, że mimo wieloznaczności wielu słów nie ma aż tak wiele nieporozumień w komunikowaniu się ludzi. Zauważmy tutaj, że oprócz słów występujących w zwykłym użyciu, każda specjalność czy zawód ma swoje własne słownictwo. Prawnik i policjant muszą znać dokładne znaczenie słów „przestępstwo”, „napad”, „wykroczenie”, „zbrodnia”, „zabójstwo”, „naruszenie nietykalności osobistej”, „sprawstwo kierow­nicze” i tak dalej. Policjant, który nieprawidłowo zaklasyfikuje kon­kretne przestępstwo, może spowodować, że wymiar sprawiedliwości będzie działał w niedoskonały sposób. Fizycy dyskutują nad własnościami pewnych cząstek atomu zwa­nych kwarkami. Opisują własności kwarków zwykłymi słowami, taki­mi jak góra, dół, piękny czy powabny. Każde z tych słów ma specjalne znaczenie w fizyce atomowej, całkowicie odmienne od zwykłego sensu w języku codziennym.