Umocnienie wiary dzięki nauce

Ażeby nie doprowadzić do zagrożenia wiary chrześcijańskiej oraz podważenia wiarygodności badań lekarskich i przewodów kanonicznych, lecz by je jeszcze umocnić, papież Pius X (1903-1914) zasugerował reorganizację Biura Medycznego w Lourdes. W 1905 r. papież ten przedłożył ówczesnemu przewodniczącemu Biura, drowi Boissarie, za pośrednictwem swojego osobistego lekarza, dra Lapponiego, życzenie poddania najbardziej niezwykłych uzdrowień ponownemu przewodowi medycznemu. Zalecono przy tym działanie w następujący sposób: Każdy zarzut celowego poszukiwania cudów czy innych nieprawidłowości ze strony Kościoła powinien być odparty za pomocą precyzyjnych i możliwych do skontrolowania badań zgodnych z najnowszym stanem wiedzy medycznej; następnie do dyspozycji każdego zainteresowanego powinny być oddane szeroko i dokładnie przedstawione dokumenty naukowych i kościelnych studiów, a przede wszystkim procesów kanonicznych, które mają na celu potwierdzanie cudów przez Kościół. Przed ostatecznym potwierdzeniem cudu przez biskupa właściwej diecezji powinny mu zostać przedłożone dokładne akta, zawierające opinie lekarskie i dokumenty (np. zdjęcia rentgenowskie).